Роль менеджменту в суспільстві

Что означает Роль менеджменту в суспільстві и что это такое? В разделе Социология дан подробный ответ и объяснение на вопрос.

Здесь выложено готовое сочинение на тему Роль менеджменту в суспільстві, которое вы так же можете использовать как реферат.

Эту, поверенную нами работу, вы можете скачать бесплатно перейдя по ссылке, но если вам необходима другая готовая работа по данному предмету, например реферат или изложение, доклад, лекция, проект, презентация, эссе, краткое описание, биография писателя, ученого или другой знаменитости, контрольная, самостоятельная, курсовая, экзаменационная, дипломная или любая другая работа, с вашими индивидуальными требованиями, напишите нам и мы договоримся.

Наша небольшая команда бывших и действующих преподавателей и авторов со стажем работы от 5-ти лет всегда вам поможет. Всего нами написано и проверено более 10 000 различных работ на образовательные темы. С нами вы получите действительно качестенный материал с уникальным текстом и обязательно хорошую оценку. Удачи в учебе!

Державна податкова адміністрація України.

Академія державної податкової служби України

Реферат

З предмету: «Менеджмент»

на тему:

“ Роль менеджменту в суспільстві ”

Виконала:

Студентка групи ФБ-313

Мельникова А.Г.

Перевіри ла:

Новицька О.В.

м.Ірпінь 2000

Зворотний зв'язок між менеджментом і су­спільством полягає в тому, що управлінська діяльність підвищує продуктивність суспіль­ства в цілому. Менеджмент при цьому виконує три такі функції: економічну, соціальну й міжна­родну (зовнішньоекономічну). Звичайно, передусім менеджмент пов'язаний із пошуком і утриманням організацією своєї ринкової ніші. Крім цього, реа­лізація менеджменту виявляється у маркетинговій діяльності організації, бізнесовому чи політично­му маркетингу.

У чому полягає економічна функція менедж­менту?

По-перше, в підвищенні ефективності виробниц­тва, передусім продуктивності праці. Аналізуючи діяльність фірми, слід враховувати, що прибуток — не причина існування підприємства, а резуль­тат здійснення функцій (маркетинг, інновації, про­дуктивність) персоналом, об'єднаним завдяки ме­неджменту в єдину систему. Менеджмент забезпечує вільне продуктивне спілкування персоналу на підприємстві як по вертикалі (зверху вниз і знизу вверх), так і по горизонталі (між різними підрозді­лами і працівниками). Це спілкування виходить за межі кабінетів вищого керівництва і дає мож­ливість використати потенціал колективного інте­лекту й енергії.

По-друге, менеджмент дає змогу уникнути фінансових потрясінь в умовах ринку. Річ у тім, що в умовах ринкової конкуренції важливо не стільки одержати прибуток, скільки створити умо­ви, необхідні для подальшого успішного функціо­нування підприємств.

Та або інша операція менеджменту має прино­сити такий прибуток, який дав би можливість аку­мулювати досить коштів, що створюють реальні передумови для подолання можливих труднощів у майбутньому, успішно елімінувати вплив ризикових ситуацій.

Соціальна функція означає, що менеджмент знижує рівень соціальної напруженості на підпри­ємстві і в суспільстві. Річ у тім, що управлінська діяльність, виходячи з ідей наукового менеджмен­ту, сформульованих Ф. Тейлором ще наприкінці XIX ст. і розвинених його послідовниками, покликана всіляко пом'якшувати, а в ідеалі — усунути конфлікти між менеджерами і робітниками. І це багато в чому вдається на провідних зарубіжних фірмах завдяки поширенню акцій серед робітників, застосуванню системи "довічного найму" та ін. Конкурентоспроможність фірми, в якій немає внутрішніх конфліктів, а до того ж чітко розподі­лені функції між підрозділами, є дуже високою. Звичайно, зниження рівня конфліктності в органі­заціях, підвищення рівня доходів їхніх працівників сприяють зниженню конфліктності і в суспільстві, хоч і не можна усунути їх зовсім, оскільки існує безліч позаекономічних причин. Однак кожен, хто бував у розвинених країнах, добре знає, що при­стойні особисті законні доходи дають можливість переважній більшості населення мати відповідні за комфортом умови життя, планувати свій роз­виток, картеру, брати участь у різноманітних фор­мах ділового та політичного життя тощо.

Слід особливо наголосити, що провідні бізнес­мени та політичні лідери справляють сильний со­ціальний вплив на суспільство і як особистості. І якщо ці особистості гідні своєї держави і завдань, що стоять перед суспільством, то це прискорює його розвиток, посилює згуртованість його членів. Можна згадати роль Франсуа Міттерана на посту прези­дента Франції, Гельмута Коля на посту канцлера Німеччини. У США високо цінують громадську діяльність Лі Якокки на посту президента корпо­рації "Крайслер". Він не тільки став ініціатором піднесення конкурентоспроможності американ­ського автомобілебудування, а й створив комітет для відновлення Статуї Свободи у Нью-Йорку.

Міжнародна (зовнішньоекономічна) функція пов'язана зі зміцненням позиції організації та дер­жави у міжнародному середовищі. Річ у тім, що дедалі більша роль у завоюванні позицій на світо­вому ринку відводиться "управлінській експансії", тобто посиленню впливу на третій світ через підго­товку кадрів і розроблення проектів. Сьогодні фак­тично сформувався ринок менеджменту — ринок управлінських дій, проектів, кадрів, який активно впливає на товарний ринок, ринок капіталів, цінних паперів та ін.

Провідна роль тут належить США, де в 1964 році було створено спеціальну організацію — Кор­пус міжнародної управлінської допомоги. Це — найбільший у світі центр управлінського досвіду, ресурси якого енергійно просуваються на ринки всіх країн. У роботі Корпусу беруть участь 8,5 тис. американських спеціалістів і консультантів з управ­ління; фінансування його діяльності здійснюють 200 великих компаній США, ряд добродійних фондів і федеральний уряд. Щороку Корпус реа­лізує близько 700 проектів для більш як 60 країн, у ЗО з яких він має свої постійні представництва. В ефективній діяльності такого представництва в Асуані (Єгипет), а також у високій ефективності розробленої Корпусом структури управління Асу­анською гідроелектростанцією на Нілі одному з авторів цієї книги довелося, наприклад, переко­натися ще десять років тому під час перебування в Єгипті.

Роль міжнародної функції менеджменту на­шим підприємствам слід враховувати під час ви­ходу на світові ринки. Передусім треба зважати на ту обставину, що чимало керівників зарубіж­них фірм-конкурентів спираються на багатий досвід американського менеджменту.

Подобные материалы

Девиантное поведение личности основные формы, причины, меры профилактики
Федеральное агентство по образованию Бийский технологический институт (филиал) ГОУ ВПО Алтайский
Соціальна робота в Управлінні Пенсійного фонду України в Роменському районі
Кадрова полтика в Управлнн Пенсйного фонду Украни в Роменському район. Соцальний захист працвникв
Культура массам
Многовековая традиционная культура. Массовое общество ХХ века. Возникновение технологического
Социальное партнёрство муниципальной власти общественности и бизнеса при решении социальных
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО